Công ty IMG Singapore

Công ty Cổ phần Đầu Tư IMG Singapore: 

Thành lập tại Singapore với mong muốn tham gia hoạt động tài chính với thị trường Singapore.